Programy Unijne

Rozwój naszej firmy możliwy jest między innymi dzięki uczestnictwu w licznych programach finansowanych ze środków krajowych oraz środków unijnych:

Firma Nycz Intertrade Sp. z o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 4.2. „Eko-przedsiębiorstwa” na realizację projektu RPMP.04.02.00-12-0480/18 „Wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii oraz modernizację zakładu.”
 

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez modernizację istniejących budynków oraz montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne).

Planowanymi efektami realizacji projektu będzie m.in.:

  • obniżenia zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię elektryczną i kosztów związanych z jej zakupem
  • oszczędność energii cieplne
  • obniżenie rocznego zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię końcową
  • zwiększenie sprawności systemu wentylacji i poprawy bezpieczeństwo warunków pracy pracowników
  • spadek emisji do atmosfery: dwutlenku węgla, tlenku siarki oraz tlenków azotu

Całkowita wartość projektu: 1 449 258,57 PLN.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 897 857,20 PLN.


W okresie 1 stycznia – 31 maja 2017 r. firma Nycz Intertrade Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

„Ocena możliwości odzysku niklu i kobaltu z odpadów przemysłowych, powstających w procesie roztwarzania stopów niklowo – kobaltowych z zawartością Cr i Al, wraz z opracowaniem założeń technologicznych”,

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa – Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Celem projektu jest ocena możliwości odzysku w formie metalicznej niklu i kobaltu z odpadów powstających w procesie roztwarzania stopów niklowo-kobaltowych z zawartością chromu i glinu, wraz z opracowaniem założeń technologicznych dla procesu odzysku w celu późniejszego wdrożenia.

Wartość projektu:
123.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
90.000,00 zł


logo_ncbr_b_male   logo_nfos_b_male

W okresie 1 maja 2015 – 30 kwietnia 2017, wspólnie z Politechniką Śląską w Gliwicach, Firma Nycz Intertrade Sp. z o.o. realizuje projekt pn:

“Odzysk niklu z kąpieli galwanicznych w układzie zintegrowanym elektrodializa-elektroliza”

Projekt realizowany jest w ramach programu “GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych”, przy wsparciu ze środków pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowa o dofinansowanie: GEKON2/O5/267906/10/2015.


Firma Nycz Intertrade Sp. z o.o. w okresie luty – wrzesień 2014 brała udział w projekcie:

“Zielone Światło Innowacji”

Umowa o dofinansowanie: 13-UDTZ-WWP-MSP
ZSI


Firma Nycz Intertrade Sp. z o.o. w latach 2006 – 2008 zrealizowała projekt pod tytułem:
“Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z budową zakładu odzysku surowców chemicznych.”
Umowa o dofinansowanie: WKP_1/2.4.2/4/2006/14/61/u

o_11_1ebe2acfo_12_2c4ab9b7o_21_c3a7eb7c


Firma Nycz Intertrade Sp. z o.o. w latach 2006 – 2007 (01/08/2006 do 19/12/2007) zrealizowała projekt pod tytułem:
“Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie informatycznego systemu do zarządzania firmą.”
Umowa o dofinansowanie: SPO WKP/2.1/5/12/1286

o_11_1ebe2acfo_12_2c4ab9b7


Firma Nycz Intertrade Sp. z o.o. w latach 2005 – 2006 (01/08/2005 do 30/09/2007) zrealizowała projekt pod tytułem:
“Wzrost poziomu konkurencyjnego firmy poprzez uruchomienie nowoczesnej galwanizerni.”
Umowa o dofinansowanie: SPO WKP/2.3/3/12/01325

o_11_1ebe2acfo_12_2c4ab9b7