Odpady przemysłowe

Odbiór odpadów przemysłowych i ich transport

W Nycz przyjmujemy zlecenia na odbiór odpadów przemysłowych z Krakowa i ich transport. Profesjonalne usługi w tym zakresie są możliwe dzięki zaawansowanym technologiom oraz odpowiednim pojazdom przystosowanym do przewozu zanieczyszczeń. Ponadto mamy własną oczyszczalnię ścieków przemysłowych, jak i specjalistyczne laboratoria, w których pracują specjaliści z zakresu chemii i fizyki. W zakładzie utylizujemy odpady przemysłowe oraz zajmujemy się ich recyklingiem i posiadamy wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004, należymy też do Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami.

Do odpadów, które odbieramy i transportujemy, należą te materiały, które powstają w wyniku działalności gospodarczej – wytwarzają je fabryki, szpitale, warsztaty samochodowe, zakłady różnego typu, np. budowlane i inne podmioty. Warto zaznaczyć, że szczególną grupą odpadów przemysłowych o podwyższonym stopniu ryzyka i niekorzystnym wpływie na środowisko oraz życie i zdrowie ludzi są odpady niebezpieczne. Należy minimalizować ich ilość i szkodliwość, ponieważ mają negatywny wpływ na ekosystem, a przede wszystkim funkcjonowanie człowieka.

Jak przebiega proces odbioru odpadów przemysłowych i ich transportu?

odbiór odpadów przemysłowych

Zanim odbiór odpadów przemysłowych zostanie zrealizowany, zanieczyszczenia trzeba odpowiednio przygotować – zaklasyfikować i oznakować. Wyróżnia się odpady przemysłowe stałe (typu złom, papier, drewno, plastik) i płynne (tu można wskazać ciecze chemiczne, farby, rozpuszczalniki, osady ściekowe i olejowe). Następnie odpady przemysłowe należy podzielić na grupy i podgrupy, biorąc pod uwagę źródło powstawania, właściwości (to one określają, czy odpady są niebezpieczne) oraz składniki (przekroczenie granicznych wartości stężeń substancji niebezpiecznych może decydować o podwyższonym stopniu ryzyka). W zależności od klasyfikacji przyznaje się odpadom przemysłowym specjalne oznaczenia, które mają znaczenie podczas transportu. Dzięki nim wiadomo, jak się z nimi obchodzić i na które towary należy zwrócić szczególną uwagę.

Odpady przemysłowe, czyli jakie?

Nasza firma świadczy przede wszystkim odbiór odpadów przemysłowych w Krakowie. Zalicza się do nich:
• pył, osad, szlam,
• katalizatory,
• kwasy, mieszaniny chemikaliów,
• odzież roboczą i ochronną,
• ścieki różnego rodzaju.
Najczęściej tego typu odpady przemysłowe generowane są w różnych zakładach, jak i branży hutniczej, górniczej czy energetycznej. Warto pamiętać, że ich odpowiednie składowanie i przerabianie jest obowiązkiem prawnym każdego przedsiębiorstwa.

Odbiór odpadów przemysłowych i ich recykling

Odbiór odpadów przemysłowych i ich przewiezienie w Krakowie do zakładu umożliwia recykling, czyli wtórne przetwarzanie (trzeba jednak pamiętać, że nie każde śmieci nadają się do recyklingu). Chodzi o efektywne zagospodarowanie odpadów celem ich ponownego wykorzystania lub dalszego zastosowania. Możliwe jest również unieszkodliwianie odpadów metodą termiczną oraz mechaniczna obróbka odpadów przemysłowych.

Odbiór odpadów przemysłowych wspomaga środowisko naturalne

Reasumując, odbiór odpadów przemysłowych do utylizacji i ich transport to bardzo ważne zagadnienie, które ma niebagatelny wpływ na środowisko naturalne. Ograniczenie produkcji śmieci przyczynia się do poprawy komfortu i jakości życia każdego człowieka. Świadczymy dodatkowo usługi w zakresie materiałów niebezpiecznych według konwencji ADR (transport adr).

Dlaczego warto utylizować odpady przemysłowe razem z nami?

Do realizacji każdego zlecenia przewozu wykorzystujemy flotę specjalistycznych pojazdów w postaci cystern i ciężarówek. Możemy się pochwalić wysoko wykwalifikowaną kadrą. Mamy doświadczenie w przewożeniu odpadów przemysłowych w Krakowie, w tym materiałów niebezpiecznych. Odbiór i transport dotyczą zarówno kraju, jak i przewozów międzynarodowych.