Odpady przemysłowe

W Nycz przyjmujemy zlecenia na odbiór i transport odpadów przemysłowych. Profesjonalne usługi w tym zakresie są możliwe dzięki zaawansowanym technologiom oraz odpowiednim pojazdom przystosowanym do przewozu zanieczyszczeń. Ponadto mamy własną oczyszczalnię ścieków przemysłowych, jak i specjalistyczne laboratoria, w których pracują specjaliści z zakresu chemii i fizyki. W zakładzie zajmujemy się utylizacją oraz recyklingiem i posiadamy wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004, należymy też do Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami.

Do odpadów, które odbieramy i transportujemy, należą te materiały, które powstają w wyniku działalności gospodarczej – wytwarzają je fabryki, szpitale, warsztaty samochodowe, zakłady różnego typu, np. budowlane i inne podmioty. Warto zaznaczyć, że szczególną grupą odpadów przemysłowych o podwyższonym stopniu ryzyka i niekorzystnym wpływie na środowisko oraz życie i zdrowie ludzi są odpady niebezpieczne. Należy minimalizować ich ilość i szkodliwość, ponieważ mają negatywny wpływ na ekosystem, a przede wszystkim funkcjonowanie człowieka.

Jak przebiega proces odbioru i transportu odpadów?

transport tirami

Zanim odpady przemysłowe zostaną przetransportowane i zutylizowane, trzeba je odpowiednio przygotować – zaklasyfikować i oznakować. Wyróżnia się odpady stałe (typu złom, papier, drewno, plastik) i płynne (tu można wskazać ciecze chemiczne, farby, rozpuszczalniki, osady ściekowe i olejowe). Następnie odpady należy podzielić na grupy i podgrupy, biorąc pod uwagę źródło powstawania, właściwości (to one określają, czy odpady są niebezpieczne) oraz składniki (przekroczenie granicznych wartości stężeń substancji niebezpiecznych może decydować o podwyższonym stopniu ryzyka). W zależności od klasyfikacji przyznaje się odpadom specjalne oznaczenia, które mają znaczenie podczas transportu. Dzięki nim wiadomo, jak się z nimi obchodzić i na które towary należy zwrócić szczególną uwagę.

Przewiezienie odpadów do zakładu umożliwia recykling, czyli wtórne przetwarzanie (trzeba jednak pamiętać, że nie każde śmieci nadają się do recyklingu). Chodzi o efektywne zagospodarowanie odpadów celem ich ponownego wykorzystania lub dalszego zastosowania. Możliwe jest również unieszkodliwianie odpadów metodą termiczną oraz mechaniczna obróbka odpadów przemysłowych.

Usługi na najwyższym poziomie i ochrona środowiska

Reasumując, odbiór do utylizacji odpadów przemysłowych i ich transport to bardzo ważne zagadnienie, które ma niebagatelny wpływ na środowisko naturalne. Ograniczenie produkcji śmieci przyczynia się do poprawy komfortu i jakości życia każdego człowieka. Świadczymy dodatkowo usługi w zakresie materiałów niebezpiecznych według konwencji ADR. Do realizacji każdego zlecenia przewozu wykorzystujemy flotę specjalistycznych pojazdów w postaci cystern i ciężarówek. Możemy się pochwalić wysoko wykwalifikowaną kadrą. Mamy doświadczenie w przewożeniu odpadów przemysłowych, w tym materiałów niebezpiecznych. Transport dotyczy zarówno kraju, jak i przewozów międzynarodowych.